Algemene voorwaarden

Artikel  1.  Definities;  begrippen in deze algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Downtown Fitlab; Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers. Deze werkzaamheden betreffen alle TEAM trainingen, Personal training en Small group trainingen. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen.

Artikel 3.

Lidmaatschap en training. 

1. Zodra u het lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u lid van Downtown Fitlab.

2. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘ingangsdatum overeenkomst’. 

3. De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever, de personal training sessies, wordt aangegaan voor de periode zoals schriftelijk overeengekomen.

4. De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever, de TEAM trainingen, worden aangegaan voor de periode zoals schriftelijk overeengekomen.

5. Het lid is bekend met het feit dat personal training niet bij het lidmaatschap is inbegrepen.

6. Het lid is bekend met het feit dat bij het afnemen van Personal training een van onze lidmaatschappen een vereiste is. 

7. Overeenkomsten tussen het lid en Downtown Fitlab kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. 

8. De gewenste training dient in de beschikbare app, Fitmanager, ingepland en beheerd te worden. Dit geldt voor zowel de personal trainingen als de TEAM trainingen.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht.

1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

Artikel 5. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking.

1. De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht.

1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar het beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

Artikel 7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap. 

1. Indien het lid zijn lidmaatschap niet een kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij Downtown Fitlab opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van een kalendermaand.  

2. De opzegging dient schriftelijk middels een het bij Downtown Fitlab verkrijgbaar opzegformulier ingediend te worden.

3. Het lid heeft bij een online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag deze inschrijving aan Downtown Fitlab mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Downtown Fitlab gerechtigd om voor het aantal dagen dat het lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Downtown Fitlab, kosten in rekening te brengen. 

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen.

1. In de offerte van opdrachtnemer staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door opdrachtnemer voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht.

2. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn inclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW.

4. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder voorafgaande schriftelijke mededeling per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorafgaande jaar.

6. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 5 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden.

1. Het lidmaatschapsgeld dient vooraf door het lid via SEPA automatische periodieke incasso te worden voldaan, op basis van 4 weken.

2. Downtown Fitlab behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

3. Het honorarium van opdrachtnemer en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door opdrachtnemer steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

5. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door opdrachtnemer worden opgeschort, dit zonder dat opdrachtnemer dientengevolge jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is opdrachtnemer in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

6. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan opdrachtnemer of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door opdrachtnemer te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

1.Indien de opdracht, personal training sessie,  niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, en niet is geannuleerd binnen 24 uur voor de aanvang, worden de gehele kosten van de geannuleerde uren in rekening gebracht.

2. Indien de opdracht, de TEAM training, niet is geannuleerd binnen 4 uur voor de aanvang, worden de gehele kosten van de geannuleerde uren in rekening gebracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten.

3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van opdrachtgever.

Artikel 12. Geheimhouding.

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 13. Bijzondere bepalingen.

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deelnemers van een dienst die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de dienst verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.

2. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de dienst aan opdrachtnemer.

 

Artikel 14. Openingstijden. 

1. Downtown Fitlab is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen. 

2. Downtown Fitlab is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.  

Artikel 15. Huisreglement. 

1. Het lid is bekend met de door Downtown Fitlab gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen opgevraagd worden bij de receptie. Het lid is verplicht deze huisregels na te leven. 

2. Downtown Fitlab kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.